Regulamin

ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO W RAMACH AKCJI „START BIZNES ” SKIEROWANEJ DO OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

z dnia 24 września 2014 r.

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi doradztwa podatkowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, w ramach akcji „START BIZNES” prowadzonej przez doradców podatkowych oraz spółki doradztwa podatkowego. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność przez doradców podatkowych.

§ 2

Warunki świadczenia usług w programie „START-BIZNES”

 1. Usługa doradztwa podatkowego świadczona przez doradców podatkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w ramach akcji
  „ START BIZNES” skierowana jest do osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

 2. Wykaz doradców podatkowych świadczących usługę doradztwa podatkowego w ramach akcji „ START BIZNES” widnieje na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl.

 3. Usługa doradztwa podatkowego, świadczona w ramach programu „START BIZNES” obejmuje jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą,

 4. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów jednorazowej porady dotyczącej optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

§ 3

Tajemnica zawodowa

 1. Usługa doradztwa podatkowego świadczona w ramach akcji „START BIZNES” świadczona jest przez doradców podatkowych wpisanych na listę doradców podatkowych prowadzonej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

 2. Doradca podatkowy zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej
  na zasadach określonych w ustawie o doradztwie podatkowym z dnia z dnia 05 lipca 1996 roku (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 41,poz.213 z późn. zm.).

§ 4

Zasady Etyki

Doradca podatkowy świadczący usługę w ramach akcji „START BIZNES” zobowiązany jest do stosowania zasad etyki zawodowej sformułowanych w uchwale Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

§ 5

Odpowiedzialność

 1. Doradca podatkowy świadczący usługę doradztwa podatkowego w ramach akcji „START BIZNES” ponosi odpowiedzialność za świadczone usługi doradztwa podatkowego na zasadach określonych w ustawie o doradztwie podatkowym z dnia 05 lipca 1996 roku (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 41,poz.213 z późn. zm.) i niniejszego Regulaminu.

 2. Doradca podatkowy zobowiązany jest na podstawie w/w ustawy do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych czynności doradztwa podatkowego.

 3. Doradcy podatkowi świadczący usługę doradztwa podatkowego w ramach akcji „START BIZNES” nie ponoszą odpowiedzialności za świadczoną usługę jeżeli przedsiębiorca nie podał wszystkich niezbędnych danych lub podał dane nieprawdziwe.

 4. Wszelkie uwagi, reklamacje lub inne zastrzeżenia dotyczące usługi doradztwa podatkowego świadczoną przez doradcę podatkowego w ramach akcji „START BIZNES” należy zgłaszać bezpośrednio doradcy podatkowemu, który wykonał daną usługę.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 05 lipca 1996 roku (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 41,poz.213 z późn. zm.)

 2. Wszelkie spory związane z korzystaniem z usług oferowanych przez doradców podatkowych w ramach akcji „START BIZNES” będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla doradcy podatkowego.

 3. Akcja „START BIZNES” na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. do odwołania, przy czym kluczowy dla objęcia przedsiębiorcy warunkami akcji jest dzień zgłoszenia się przedsiębiorcy do doradcy podatkowego świadczącego usługę doradztwa podatkowego w ramach akcji „START BIZNES” w celu skorzystania z jednorazowej porady, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl.

Drukuj regulamin